?
[30 2017 10:00 AM]
30 2017 2v1
30 2017Yurik 1v2
30 2017Gratis 1v2
30 2017 1v1
30 2017MIHALICH 1v1
30 2017serz 1v1
30 2017ALSO 1v3
30 2017andrey66 0v2
30 2017KLIMAN 1v1
30 2017slavyn59 1v1
30 2017VIPer 1v1
30 2017diman 1v1
30 2017 1v2
30 2017inster 1v0
30 2017Prussia 0v1
30 2017Vladimir83 0v1
30 2017 1v0
30 2017Souza 1v1
30 2017Dmitry Kranz 0v2
30 2017 1v1
30 2017Kaminsky 0v2
30 2017Chapa 2v1
30 2017ShD24 1v1

. .
v
1-1 Percentage 43.4% [10]
0-2 Percentage 13% [3]
1-2 Percentage 13% [3]
1-0 Percentage 8.6% [2]
2-1 Percentage 8.6% [2]
0-1 Percentage 8.6% [2]
1-3 Percentage 4.3% [1]