?
[15 2017 10:00 AM]
15 2017 2v1
15 2017Yurik1v0
15 2017Gratis1v0
15 20172v0
15 2017MIHALICH1v0
15 2017serz2v0
15 2017ALSO1v0
15 20173v1
15 2017andrey662v1
15 2017KLIMAN1v0
15 2017slavyn592v0
15 2017VIPer1v0
15 2017SuperVlad2v0
15 2017diman2v0
15 2017polko2v1
15 20171v1
15 2017inster1v0
15 2017ALEXMAGENTA1v1
15 20172v1
15 2017Prussia1v0
15 2017Vladimir832v1
15 2017AlexZ92v1
15 20171v0
15 2017Souza2v0
15 2017Dmitry Kranz1v0
15 20171v0
15 2017MAG3v1
15 2017Kaminsky1v1
15 2017Levi2v1
15 2017Chapa2v0
15 2017Witas3v2

. .
v
1-0 Percentage 35.4% [11]
2-1 Percentage 22.5% [7]
2-0 Percentage 22.5% [7]
1-1 Percentage 9.6% [3]
3-1 Percentage 6.4% [2]
3-2 Percentage 3.2% [1]