?
[30 2022 07:00 AM]
30 2022 2v1
30 2022Gratis 1v1
30 2022 1v1
30 2022serz 1v0
30 2022ALSO 0v0
30 2022KLIMAN 1v1
30 2022VIPer 0v0
30 2022diman 1v1
30 2022-24 1v1
30 2022Vladimir83 0v0
30 2022 1v1
30 2022 1v1
30 2022Chapa 1v1

. .
v
1-1 Percentage 61.5% [8]
0-0 Percentage 23% [3]
1-0 Percentage 7.6% [1]
2-1 Percentage 7.6% [1]