?
[31 2021 07:00 AM]
31 2021 1v0
31 2021 1v1
31 2021serz 1v2
31 2021ALSO 1v2
31 2021KLIMAN 1v0
31 2021VIPer 1v1
31 2021SuperVlad 1v0
31 2021diman 1v1
31 2021-24 1v2
31 2021Prussia 1v1
31 2021Vladimir83 1v0
31 2021 1v1
31 2021 1v1
31 2021Chapa 0v0

. .
v
1-1 Percentage 42.8% [6]
1-0 Percentage 28.5% [4]
1-2 Percentage 21.4% [3]
0-0 Percentage 7.1% [1]